EnglishPolish

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informujemy o przetwarzaniu przez nas danych osobowych

i przysługującym w związku z tym prawie.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo LT-1 s.c. z siedzibą w Homrzyskach 69, 33-335 Nawojowa, NIP 734-25-59-783, REGON 490829061.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem :
 • za pośrednictwem adresu e-mailowego lt-1@lt-1.com.pl,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisemnie na adres firmy  Przedsiębiorstwo LT-1 s.c. Homrzyska 69, 33-335 Nawojowa.
 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe. Dane osobowe będą przetwarzane w celu :
 • wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia starań niezbędnych do zawarcia tej umowy, poprzez kontakt telefoniczny lub emailowy w celu przesłania oferty, ustalenia szczegółów umowy, terminu realizacji.
 • marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora.
 1. Podanie danych osobowych jest nie obowiązkowe ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do przetwarzania danych osobowych i administrowania zapytaniami i zawarcia umowy z Administratorem, oraz w celu przekazania informacji i usług związanych z zapytaniami i umowami.
 2. Z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą Administrator będzie

przekazywał dane osobowe swoich Klientów dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, min. dostawcom świadczącym usługi przewozowe i pocztowe, dostawcy usług księgowych i prawnych, dostawcom usług informatycznych.

 1. Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe podlegają profilowaniu.
 3. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa :
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator będzie przechowywał dane osobowe do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką zawarł Klient z Administratorem. Dane osobowe, które są przetwarzane będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.